tftpboot 対応 u-boot で tftpboot 可能な USB-Ethernet アダプタは
u-boot-arm/drivers/usb/eth/asix.c に書かれている以下の VendorID:ProductID のものです。

static const struct asix_dongle const asix_dongles[] = {
    { 0x05ac, 0x1402, FLAG_TYPE_AX88772 }, /* Apple USB Ethernet Adapter */
    { 0x07d1, 0x3c05, FLAG_TYPE_AX88772 }, /* D-Link DUB-E100 H/W Ver B1 */
    /* Cables-to-Go USB Ethernet Adapter */
    { 0x0b95, 0x772a, FLAG_TYPE_AX88772 },
    { 0x0b95, 0x7720, FLAG_TYPE_AX88772 }, /* Trendnet TU2-ET100 V3.0R */
    { 0x0b95, 0x1720, FLAG_TYPE_AX88172 }, /* SMC */
    { 0x0db0, 0xa877, FLAG_TYPE_AX88772 }, /* MSI - ASIX 88772a */
    { 0x13b1, 0x0018, FLAG_TYPE_AX88172 }, /* Linksys 200M v2.1 */
    { 0x1557, 0x7720, FLAG_TYPE_AX88772 }, /* 0Q0 cable ethernet */
    /* DLink DUB-E100 H/W Ver B1 Alternate */
    { 0x2001, 0x3c05, FLAG_TYPE_AX88772 },
    /* ASIX 88772B */
    { 0x0b95, 0x772b, FLAG_TYPE_AX88772B | FLAG_EEPROM_MAC },
    { 0x0000, 0x0000, FLAG_NONE }  /* END - Do not remove */
};

国内で 2013年1月現在入手が容易なものとしては Buffalo LUA3-U2-ATX が使用できます。
lsusb で確認すると

Bus 001 Device 004: ID 0b95:7720 ASIX Electronics Corp. AX88772

と表示されます。


BC::labsへの質問は、bc9-dev @ googlegroups.com までお願い致します。
トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   最終更新のRSS
Last-modified: 2013-02-01 (金) 15:40:32 (2573d)